نظر سنجی درباره وایو

اطلاع از دیدگاه شما در مورد خدمات وایو برای ما بسیار ارزشمند است. ما تک تک کاربران خود را به عنوان ناظران و بازرسانی امین ، دقیق و صادق نسبت به عملیات خود می دانیم. بدون شک نتایج این نظرسنجی در اصلاح امور داخلی و فعالیت های ما اثرگذار خواهد بود .

این صفحه چراغ راه ما برای ارتقاء خدمات و بهبود عملکردمان خواهد بود تا آنجایی که حداکثر رضایت مشتریانمان کسب گردد. البته بابت زمانی که برای تکمیل این فرم خواهید گزارد و به عنوان تشکر مبلغ یک میلیون ریال کوپن تخفیف کرایه به شما تعلق خواهد گرفت.

نام و نام خانوادگی
آیا تا به حال وایو را به کسی پیشنهاد داده اید؟(Required)
چه انتظاراتی از وایو دارید؟(Required)
  • قیمت
  • سرعت ارسال
  • پاسخگویی
  • تنوع خدمات
  • احترام به مشتریان
به هیچ وجهتا حدیدر حد انتظارخیلیکاملا
پیمایش به بالا