رهگیری محموله

کاربران محترم می توانند از طریق فرم جستجوی زیر از وضعیت محموله خود مطلع شوند. برای کسب اطلاع از وضعیت محموله خود شماره سفارش ۷ رقمی که ابتدای آن حرف W انگلیسی وجود دارد را در کادر جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. با راهنمای ذیرتوضیح هر وضعیت را می توانید پیدا کنید.

  • جمع آوری شد : مفهوم این عبارت این است که محموله از مبدا و فرستنده و تحویل گرفته شده و در فرآیند ارسال قرار گرفته است.
  • از مبدا ارسال شد : مفهوم این عبارت این است که محموله مبدا را ترک کرده و در فاصله بین مبدا و مقصد قرار دارد.
  • به مقصد رسید : مفهوم این عبارت این است که محموله ارسالی به مقصد رسیده است.این وضعیت بیشتر برای محموله هایی کاربرد دارد که بین دو شهر جابجا می شوند.
  • به گیرنده تحویل شد / پرداخت انجام شد : مفهوم این عبارت این است که محموله تحویل گیرنده شده است و در صورتی که قرار بوده هزینه آن در محل پرداخت شود این عمل انجام شده است.
  • عودت شد : مفهوم این عبارت این است که گیرنده از تحویل گرفتن محموله خودداری کرده و محموله به مبدا آن عودت خواهد شد. فرستنده گانی که با این وضعیت روبرو می شوند لازم است در اسرع وقت با ما از اینجا تماس بگیرند.
  • با وایو تماس بگیرید : مفهوم این عبارت است است که برای برطرف کردن یک مشکل ناخواسته در اسرع وقت با وایو تماس باید گرفته شود.