ارسال به سایر کشورها

ارسال به سایر کشورها

بوسیله این خدمت کسانی که قصد ارسال محموله ای به کشور دیگری را دارند می توانند تصمیم خود را عملی کنند.نیروهای جمع آوری ما با دریافت سفارشات متقاضیان به محل آنها یا هرجایی که مبدا بار است مراجعه خواهند کرد و پس از دریافت محموله آنان به بارنداز اصلی مراجعه خواهند کرد تا اقدامات اولیه مانند بسته بندی ( در صورت نیاز ) و تکمیل مدارک قانونی انجام گردد.پس از این مرحله محموله هایی که آماده ارسال به خارج از کشور هستند از طریق کریرهای بین المللی که طرف قرارداد وایو هستند راهی مقصد نهایی خود خواهند شد.

هزینه این خدمت از دو بخش تشکیل شده است.بخش نخست مربوط به عملیاتی است که در ایران انجام می شود مانند جمع آوری محموله ، بسته بندی ، تکمیل مدارک قانونی یا سایر اقدامات.این هزینه توسط فرستنده به وایو پرداخت خواهد شد و در این صفحه توضیحات مربوط به آن وجود دارد.بخش دوم مربوط به هزینه های کریر است که ما عینا آن را از فرستنده دریافت و به کریر پرداخت می کنیم و در میزان آن هیچ دخل و تصرفی نداریم.

ارسال به خارج از کشور